Krediidisobivuse hindamine

Ettevõtte jaoks on kõige parem müüa võimalikult palju madala krediidiriskiga klientidele ja hoiduda krediidikõlbmatutest.

Pärast krediidimüügi tingimuste väljatöötamist on tarvis need siduda klientide krediidivõimekusega.

See samm aitab välja selgitada ka kõrgema riskiga ent siiski krediidikõlblikud kliendid. Oluline on leida piisavalt andmeid ja teha õiged krediidiotsused.

Kliendi krediidivõimekuse hindamiseks on praktiline kasutada krediidi- või inforaporteid. Need sisaldavad äriotsuste tegemiseks vajalikku teavet, kuid ka professionaalseid hinnanguid, mis aitavad ennetada võimalikke riske ja kaotusi.

Et raporteid paremini seletada ja lihtsamalt mõistetavaks muuta, on Creditinfo koostanud populaarsemate raportite tõlgendused.

Ühtlasi saavad ettevõtted tõlgendusi kasutada enda klientide krediidivõimekuse hindamise mudeli väljatöötamiseks.

Klientidele hinnangu andmisel tuleb eristada erinevaid riskitasemeid. Põhimõtteliselt esineb viis klienditüüpi, kellele peaks krediiti müüma erinevatel tingimustel:

 • müük ettemaksu alusel,
 • krediidita müük,
 • krediit koos lisatagatisega,
 • krediit tavalistel tingimustel,
 • erikokkulepped (suur- või võtmekliendid).

Uute klientide krediidiriski määramiseks võib võtta aluseks järgmises tabelis toodud mudeli, mida tuleks iga ettevõtte eripärast lähtuvalt kohandada.

 Riskigrupp  Riski määratlus Hinnag  Ettevõtte liik  Müügitingimused

 A

madalaima riskiga kliendid hinnang üldjuhul ebaoluline riigiasutused ja grupiettevõtted müük kliendi soovitud tingimustel

 B

väikese riskiga kliendid head maksekombed ja hea krediidi-hinnang suured ja keskmised ettevõtted müük kliendi soovitud tingimustel
 

C

keskmise riskiga kliendid head maksekombed ja hea krediidihinnangettevõtte ja sellega seotud isikute head maksekombed väikeettevõtted

 

uued ja mõned aastad tegutsenud ettevõtted

 

müük ettevõtte osutatud tingimustel

 D

riskantsed kliendid rahuldavad makse-kombed ja rahuldav krediidihinnang kõik ettevõtted müük kaalutletud arvutuste põhjal

 0

väga riskantsed kliendid negatiivsed makse-kombed ja kasin krediidihinnang kõik ettevõtted müük ettemaksu või kohese tasumise puhul

Krediidiriski väljendamiseks on levinud tähe- või numbrikombinatsioonide kasutamine. Need lihtsustavad ja kiirendavad krediidiandmise protsessi ning ühildavad erinevate osapoolte arusaamad riskidest.

Krediidisobivuse hindamiseks vajalik informatsioon

Klientide krediidivõimekuse hindamiseks on tarvis neid põhjalikumalt analüüsida. Tuleb hankida andmeid, mis peegeldaksid kliendi:

 • vanust,
 • suurust,
 • majandusolukorda,
 • finantsolukorda,
 • maksekäitumist,
 • omanike taustinfot.

Informatsiooni kogumisel tuleb mõelda õigete andmete hankimise võimalustele:

• info hankimine algallikast;
• töödeldud kujul ostmine (analüüsitud, krediidisoovitustega);
• kahe esimese kombineerimine.

Kliendi krediidivõimekusest annab hea pildi tema finants-majandusliku seisundi analüüs.

Selleks vajamineva info leiab üldjuhul kliendi finantsaruannetest. Abi võib olla ka nõudest täita krediiditaotlus, millega kogutakse kiiresti vajalik teave. Kuid krediiditaotluse andmete täpsust on lisakontrollita raske tagada. Krediiditaotluse vormistamise kohustus aitab:

 • täpsustada klientide rekvisiite,
 • kiirendada krediidiotsuse tegemiseks vajaliku informatsiooni kogumist,
 • mõista täpsemalt kliendi ostusoove.

Krediidiklientidega ollakse lepingulistes võlasuhetes ja seepärast peavad nende kontaktandmed olema korrektsed.

Krediidiotsuse tegemiseks vajaliku informatsiooni kokku kogumiseks võib paluda, et taotlusele lisataks olulised finantsandmed või –aruanded, volitused jms. Soovitud ostutingimuste teadasaamine võimaldab individuaalsemat lähenemist ning seeläbi tõstab kliendi rahulolu.

Olgu rõhutatud, et kliendi analüüsimisel ei tohiks siiski lähtuda ainult raamatupidamisaruannetest. Ettevõtte bilanss iseloomustab vaid konkreetset ajahetke ega võimalda seetõttu kindlalt määratleda kliendi maksevõimet. Finantsinfo võib olla vananenud, sest olukorra hindamisel lähtutakse eelneva aasta finantstulemustest. Kliendi krediidisobivuse analüüsimisel tuleb niisiis raamatupidamisaruannetele lisaks arvestada ka muude taustaandmetega, nagu ettevõtte suurus ja vanus.

Optimaalseim viis kliendile objektiivse hinnangu andmiseks on kasutada krediidiraporteid, mis sisaldavad vajalikku teavet ja professionaalseid krediidihinnanguid. Raporteid saab tellida äri- ja koostööpartnerite, klientide, hankijate ning investeerijate kohta. Pika ettevõtluskogemusega regioonides on krediidiraportite kasutamine majandus- ja finantsseisu hindamiseks ning riski määratlemiseks väga laialt levinud.

Kuidas hindavad ettevõtted klientide krediidisobivust?

Creditinfo Krediidipoliitika turu-uuringu põhjal peavad Eesti ettevõtted krediidiotsuste tegemisel kõige olulisemaks võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile ning Maksehäireregistris kajastuvaid võlgu teistele ettevõtetele. Uute klientide puhul kontrollitakse tihti ka kliendi esindaja allkirjaõigust ning ettevõtte omanike ja juhatuse tausta. Finantsnäitajaid ja aastaaruannet uurib samas vaid väike osa ettevõtteid.

Tihedamini uuritaksegi uute klientide tausta. Võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile kontrollib uute klientide puhul alati 73% ettevõtetest, olemasolevate klientide puhul aga vaid 31%. Samas vastasid ligi 46% ettevõtetest, et kontrollivad varasemate klientide maksuvõlgu mõnikord. Olemasolevaid kliente kas usaldatakse või puudub vajadus iga ostu puhul nende tausta kontrollida.

Krediidipoliitika uuringust selgub, et uute partnerite tausta uurimise vajadus on suurim ettevõtetes, kus on palju kliente.

Uute klientide maksuvõlgade kohta pärib alati üle 90% suure klientide arvuga ettevõtetest, allkirjaõiguse kohta 75% ja maksehäirete andmeid ligi 67%.

Taustainfo, mida ettevõtted uue kliendi puhul alati kontrollivad

 

Olemasolevate klientide krediidisobivust on praktiline jälgida Creditinfo seireteenuse või krediidiriskide halduse abil.

Seireteenus edastab huvilisele jälgitavate klientide tegevuses toimunud olulised muutused (nt maksehäirete ja maksuvõlgade tekkimine, nime või aadressi muutus, ettevõtte staatuse muutus äriregistris, käibemaksekohustuse algamine või lõppemine jpm. Krediidiriskide haldusteenuse raames hinnatakse ja jälgitakse ettevõtete krediidivõimekust, sellele lisanduvad ka seireteenuse komponendid.

Olemasolevate klientide krediidisobivuse jälgimine

Eestis kasutab seireteenust juba pea 10% ettevõtetest ja krediidiriskidehaldust pea 5%. Olemasolevaid kliente ei jälgi pidevalt 85% ettevõtetest.

Creditinfo krediidihinnangute loogika

Krediidihinnang

Krediidiraportite loogika aluseks on nende prognoosivõime. Raportites kajastub see erinevate krediidihinnangutena ehk näidatakse kui suur on risk, et ettevõte muutub maksejõuetuks ja läheb pankrotti. Creditinfo annab krediidihinnangu kõikidele Eestis registreeritud ettevõtetele. Krediidihinnang võimaldab kiiret, lihtsat ja usaldusväärset krediiti müüki ning on efektiivne eelkõige suure kliendiportfelli krediidimüügi tingimuste määramisel või standardiseeritud ja ühtsete krediidiotsuste tegemiseks erinevate isikute (nt kliendihaldurite) poolt.

Milliseid andmeid hinnangutes kasutatakse?

Krediidisobivuse hindamiseks kasutatakse:

 1. Viimase 3 kuni 5 aasta majandus- ja finantsnäitajaid,
 2. Tegevusala,
 3. Maksehäireregistri infot,
 4. Maksuameti infot,
 5. Juhatuse liikmete maksekombeid,
 6. Juhatusega seotud ettevõtete maksekombeid.

Erineva suuruse ja tegevusalaga ettevõtteid hinnatakse erinevalt, et hinnang saaks võimalikult hea.  Seetõttu ei saa hinnata ühtmoodi näiteks 50 000 eurise või 5 miljoni eurose käibega ettevõtteid.

Miks kasutatakse erinevaid hinnanguid?

Klientide krediteerimise mudelid ei ole sarnased ja vajavad erinevalt väljendatud hinnanguid. Creditinfo Reiting on tõhus hindamisvahend juba tegutseva ettevõtte hindamiseks. Ent kui tekib vajadus anda krediidihinnang kõikidele äriühingutele (k.a mittetulundusühingule), siis ei ole Creditinfo Reiting selleks piisav, kuna väga väikestele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele see hinnangut ei anna. Sellisel juhul soovitame kasutada Creditinfo soovitust ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosust.

Creditinfo soovitus on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad lihtsat vastust krediteerimisotsuse vastuvõtmiseks (“EI” või “JA”).

Maksejõetuse tekkimise tõenäosus on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma ettevõtte krediteerimist põhjalikumalt juhtida.

Näide: kui sa ei soovi riskida ja sinu klientideks peamiselt suuremad ettevõtted,  soovitame vaadata nende Creditinfo Reitingut ja müüa ainult AAA Reitinguga klientidele.

Kui soovid müüa kõigile Eestis registreeritud ühingutele (AS, OÜ, TÜ,FIE, MTÜ, KÜ) ja riski taset valida, soovitame kasutada maksejõetuse tekkimise tõenäosust.

Creditinfo hinnangud väljendatakse raportites:

 • Creditinfo Reiting – AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, U, N, O;
 • Soovitatav krediitlimiit – soovituslik maksimaalne limiit;
 • maksejõuetuse tekkimise tõenäosus – kui suure tõenäosusega jääb ettevõte võlgu.

Creditinfo Reiting

Creditinfo Reiting arvutatakse automaatselt kompleksvalemite ja kriteeriumite kogumi alusel ning omistatakse kõigile Eestis aktiivselt tegutsevatele ettevõtetele.

Reitingu sõnaline selgitus:

 Reiting  Ettevõtte äririsk
 AAA  Suurepärane  väga madal
 AA  Väga hea  madal
 A  Hea  keskmisest madalam
 BBB  Rahuldav  keskmine
 BB  Kasin  keskmisest kõrgem
 B  Nõrk  kõrge
 C  Mitterahuldav  väga kõrge
 O, N, U  Klassifitseerimata  määratlemata

Loe lähemalt Krediidiinfo Reitingu (pdf) kohta!

Krediidilimiit

Krediidilimiit on ettevõttele antava ühe jooksva krediidi maksimaalne soovituslik summa, mille määramisel lähtutakse äririski ja krediidiriski hinnangutest.

Krediidilimiidi summa määratakse rusikareeglina kindla suhtena müügitulusse ja omakapitali mida korrigeeritakse riskikoefitsientidega.

Krediidilimiit = kas: netokäive/12 või omakapital/2

Kahest tulemusest valida väikseim. Etteantud limiit võimaldab krediteerija jaoks lihtsustada otsustusprotsessi.

Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus

Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus väljendab maksehäire tekkimise võimalust aasta jooksul ja seda väljendatakse protsentides. Hetkel kehtivate normide järgi loeme me kõrge krediidiriskiga ettevõteteks neid, mille maksejõuetuse tekkimise tõenäosus on üle 5%.

Creditinfo Eesti AS - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 info@creditinfo.ee