Eraisiku maksehäirete sisestamine

Maksehäire on võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine (kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sh täitmisega viivitamine), mis vastab järgmistele tingimustele:

  • rikkumine on kestnud rohkem kui nelikümmend viis (45) päeva arvates rahalise kohustuse täitmise päevale ehk maksetähtpäevale järgnevast päevast;
  • summa on vähemalt kolmkümmend (30) eurot, mis võib sisaldada nii rahalise kohustuse põhinõuet ja/või kõrvalnõudeid;
  • Maksehäire aluseks olev võlgnevus peab olema tõene, kontrollitud ja sissenõutav.

Eraisikute maksehäirete avaldamisel lähtume Andmekaitse Inspektsiooni juhisest.

Kes saab sisestada eraisiku maksehäireid?

Eraisiku maksehäirete sisestamine eeldab, et ettevõte on:

  • sõlminud lepingu AS-ga Creditinfo Eesti
  • allkirjastanud lepingu Lisa 1
  • nõudeõiguse omanik

Kuidas sisestada eraisiku maksehäireid, kui ettevõte ei ole nõudeõiguse omanik?

Juhul kui ettevõte ei ole nõudeõiguse omanik, vaid esindab oma klienti volituse või käsundi alusel (näiteks inkassofirma), on võimalik ettevõttel sisestada maksehäire üksnes kliendi nimel. Seejuures peab kliendil olema leping Creditinfoga.

Kuidas eraisiku maksehäireid sisestatakse?

Andmehoolsuse printsiibi tagamiseks toimub eraisikute maksehäirete sisestamine vaid Creditinfo veebiliidese kaudu. KiDocExhange on failivahetus-keskkond failide saatmiseks Creditinfosse. Veebiliidese tehnilise info ja liidesega edastavate andmete formaadi ning kirjelduse leiate järgnevatelt linkidelt:

Eraisikute maksehäire infot käsitsi sisestada ei saa.

Maksehäiret uuendatakse (summat suurendatakse või vähendatakse) vastavalt võlasaldole. Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel ühe nädala jooksul. Maksehäire lõpukuupäev on võlgnevuse tasumise päev. Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata. Maksehäireregistrisse kantud info säilib eraisiku puhul kuni 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist.

Lisainfo: T 665 9600, info@creditinfo.ee

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural