Pretensioonide lahendamine

Alljärgnevad tingimused on aluseks Ametlikus Maksehäireregistris kajastatud maksehäire(te)ga isikute poolt esitatavate vaidlustuste lahendamisele ning Andmesubjekti õiguse nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist teostamisele.

1. MÕISTED

1.1. maksehäireregister on Creditinfo Eesti AS poolt hallatav Ametlik Maksehäireregister, milles on kajastatud andmed füüsiliste- ja juriidiliste isikute maksehäirete kohta;
1.2. maksehäire on maksehäireregistris kirjendatud füüsilise- või juriidilise isiku isiku võlgnevus;
1.3. andmete sisestaja on isik, kes on sõlminud vastava lepingu Creditinfo Eesti AS-ga, mis annab talle õiguse sisestada maksehäireregistrisse andmeid oma võlglaste kohta;
1.4. tingimused on käesolevad vaidluse lahendamise tingimused
1.5. vaide esitaja on füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud maksehäireregistris sisalduva tema kohta sisestatud kirje kohta vaidlustuse;
1.6. vaie on käesolevates tingimustes sätestatud nõuetele vastav vaide esitaja avaldus maksehäire kirje eemaldamiseks maksehäireregistrist;

2. ÜLDISED TINGIMUSED

2.1. Käesolev pretensioonide lahendamise kord on kättesaadav Creditinfo Eesti AS veebileheküljel www.creditinfo.ee ning vastava korra kohaselt on andmesubjektil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.
2.2. Creditinfo Eesti AS ei vastuta andmete sisestaja poolt käesolevas korras sätestatud tingimuste rikkumisest põhjustatud tagajärgede eest.

3. VAIDE ESITAMINE

3.1. Vaide esitamine on käesolevatele tingimustele vastava avalduse esitamine vaidlustaja poolt Creditinfo Eesti AS-ile.
3.2. Vaie esitatakse kirjalikus vormis e-posti teel tugi@creditinfo.ee. Erandkorras võtame vastu ka vaideid, mis edastatakse posti teel aadressil Creditinfo Eesti AS, Narva mnt 5, Tallinn 10117 või tuuakse paberkandjal kontoritesse.
3.3. Vaie peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
3.3.1. vaide esitaja ees- ja perekonnanime, postiaadressi ja/või e-posti aadressi; juriidilise isiku esindaja puhul tuleb ära näidata ka esindusõiguse alus (seadus või volitus);
3.3.2. millise maksehäireregistri kirje osas vaie on esitatud ning kas vaidlustatakse kirjet tervikuna või osa sellest (maksehäire summa, maksehäire alguse või lõppemise aeg vms.);
3.3.3. vaide põhjendus(ed) ning vaide esitaja taotlus;

4. VAIDE LÄBIVAATAMINE

4.1. Vaide esitamise järgselt edastab Creditinfo Eesti AS vaide andmete sisestajale.
4.2. Andmete sisestaja on kohustatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul vaide saamisest selle lahendama, teatades oma otsusest vaide esitajale ja Creditinfo Eesti AS-ile ning vajadusel parandades või kustutades vaidlustatud maksehäireregistri kirje.
4.3. Creditinfo Eesti AS-il  on õigus kustutada ühepoolselt vaidlustatud maksehäireregistri kirje juhul, kui andmete sisestaja eirab käesolevat korda vaide lahendamisel.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural