Reiting

Creditinfo Reiting on unikaalne komplekshinnang, millega Creditinfo hindab ettevõtte äririski ja krediidivõimelisust. Creditinfo Reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ja tulemusi eelkõige krediteerija seisukohast ning see kujuneb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete hinde kaalutud keskmisena. Creditinfo Reiting omistatakse kõikidele Eesti ettevõtetele ning on rahvusvaheliselt aktsepteeritud.

Andmed, mida võetakse arvesse reitingu arvutamisel:

Creditinfo reitingu kujunemine

Creditinfo Reiting on usaldusväärne vahend krediidiotsuste tegemiseks – mudel prognoosib 99%-lise tõenäosusega ettevõtte seisundit järgmise 12 kuu jooksul. See on välja töötatud rahvusvaheliste standardite põhjal ning kohandatud Eesti turule. Meie mudel on oma töökindlust tõestanud juba üle 20 aasta.

Creditinfo Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena, mille vasted ja selgitused on järgmised:

Reiting  Selgitus  Äririsk
 AAA  Suurepärane  väga madal
 AA  Väga hea  madal
 A  Hea  keskmisest madalam
 BBB  Rahuldav  keskmine
 BB  Kasin  keskmisest kõrgem
 B  Nõrk  kõrge
 C  Mitterahuldav  väga kõrge
 U, O, N  Klassifitseerimata  määratlemata

U – ei hinnata ebastandardsete finantsandmete või vähese aktiivsuse tõttu, O – ettevõte ei tegutse, N – uus ettevõte

Millal kasutada Creditinfo Reitingut?

Creditinfo Reitingut on otstarbekas kasutada kõikide krediteerimist ja investeerimist puudutavate otsuste puhul, samuti koostöö- või töölepingute sõlmimisel.

Creditinfo Reitingu eeliseks on standardiseeritud ja ühtsete kriteeriumite alusel antavad reitingud. Nii on erinevad ettevõtted kergemini võrreldavad ning otsused emotsioonidest puutumata.

Reiting sisaldub nii Krediidireitingu raportis, Krediidihinnangu raportis kui ka Krediidihinnangu teenuses. Samuti on reiting aluseks Eduka Eesti Ettevõtte tiitli määramisel.

Kuidas reitingut arvutatakse?

Creditinfo Reiting arvutatakse alamhinnete ehk

  • majandusolukorra,
  • finantsolukorra
  • maksekommete hinde

… kaalutud keskmise väärtusena. Arvutuse tulemusel saadud väärtused teisendatakse reitinguks tähekombinatsioonina. Igal alamhindel on oma kindel osakaal lõppreitingus.

Alamhinded omakorda arvutatakse erinevate näitajate ja suhtarvude kaalutud keskmisena, kus igale näitajale ja suhtarvule antud erinev kaal ning erinev hinne.

Näitajad on valitud statistiliste väljavõtete ja testimiste tulemusel nii, et need oleksid enamike ettevõtete kohta kättesaadavad ning samal ajal kajastaksid ettevõtte olukorda ja riske võimalikult mitmekülgselt.

Majandusolukorra hinne

Majandushinde puhul on arvesse võetud näitajad ja suhtarvud, mis annavad otsest või kaudset teavet ettevõtte vanuse, suuruse, turuosa, tegevusvaldkonna, konkurentsi, ettevõtte arengu ja tegevuse efektiivsuse kohta ning mis võivad osutuda olulisteks riskiteguriteks. Näiteks on täheldatud, et suurema riskitasemega on uued ning väikese käibega ettevõtted, nii on reitingu puhul arvesse võetud ka sellised kriteeriumid.

Majandusolukorra hinne kujuneb paarikümne usaldusväärsuse ja ettevõtte arengut näitava teguri põhjal. Kõiki näitajaid on jälgitud ja analüüsitud kuni viie aasta andmete põhjal.

Finantsolukorra hinne

Finantshinne arvutatakse erinevate suhtarvude baasil, mis näitavad ettevõtte finantsolukorda võimalikult erinevatest aspektidest ning kajastavad seda võimalikult ülevaatlikult ja mitmekülgselt, arvestades Creditinfo kasutuses olevaid andmeid.

Iga suhtarv on üldvalimis teatud osakaaluga, mis on määratletud eelkõige Creditinfo spetsiifikast (st lühiajalise krediidivõimelisuse seisukohast, mitte niivõrd investori, omaniku vms seisukohast) lähtuvalt. Kõige tähtsamad näitajad on: likviidsusnäitajad, omafinantseeringu taseme näitajad ja võlgnevuse näitajad.

Maksekommete hinne

Maksekommete hinne näitab ettevõtte maksedistsipliini ja krediidiajalugu ning koosneb neljast osast:

  1. võlad Maksu- ja Tolliametile;
  2.  esitamata deklaratsioonid Maksu- ja Tolliametile;
  3. Creditinfo Maksehäireregistri liikmete poolt sisestatud maksehäired;
  4. ettevõtte hankijate-tarnijate hinnangud arvete tasumise kohta.

Maksekommete koondhinne kujuneb nimetatud allikatest pärineva info modelleeritud hindamisel.

 

Creditinfo Reiting antakse ettevõtetele seitsme palli süsteemis väljatöötatud kriteeriumite alusel. Lisaks iga näitaja tugevust iseloomustavatele kriteeriumitele arvestatakse lõpp-reitingus veel kümneid eritingimusi, mis sõltuvalt nende ulatusest ja mõjust võivad reitingut üles- või allapoole kõigutada.

AS Creditinfo Eesti - Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
+372 665 9600 (9:00-17:00) info@creditinfo.ee
Developed by Obscural